www.golebiowsky.pl - TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO MARTA GOŁĘBIOWSKA 

AKTUALNOŚCI

2018-05-20

RODO


Od 20.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przpływu (tzw. RODO). Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo klauzulę informacyjną RODO.

Ochrona danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej działalności tłumaczeniowej informujemy, że :

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, dalej „rozporządzenie”),
Administratorem Państwa danych osobowych jest: mgr Marta Gołębiowska TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO, z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 56b.
Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu obsługi zapytań i wykonywania zleceń w ramach umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe.

Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich, zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci kopii tłumaczeń) przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń związanych z usługą (maks. 10 lat) od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub wykonania odpisów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym, poddane uprzednio pseudonimizacji) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Wymagane będzie również podanie dodatkowych danych niezbędnych do wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres), wynikających z przepisów podatkowych nakładających na administratora taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Mają Państwo prawo żądania od administratora:
• dostępu do dotyczących Państwa danych,
• dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
• prostowania tych danych,
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiecie Państwo sprzeciw, o którym mowa poniżej.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Ma Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem.